Bulimi

Bulimi, Bulimia Nervosa, är den vanligaste ätstörningen och utlöses ofta av bantning. Du som har bulimi lider av hetsätning. Detta uppstår på grund av svält när hungern kommer. Kräkningar, bantning och träning används som kompensation för hetsätningen.


Hetsätningar och kräkningar

bulimiaOrdet bulimi betyder oxhunger och syftar då på de hetsätningar som en person som lider av bulimi får.

Hetsätningarna uppstår på grund av extrem diet och därmed stor hunger. När personen inte längre kan stå emot sin hunger uppstår hetsätningen vilket består av hen äter stora mängder mat. Bulimikern upplever att hen förlorar kontrollen under hetsätningarna och fylls sedan med stor ånger.

För att inte gå upp i vikt av hetsätningarna kompenseras dessa med kräkningar. Alltså att kräkas upp det som personen åt under en hetsätning. Andra kompensationsmetoder är svält, bantning, träning och laxeringsmedel.

Andra symptom på bulimi är mat- och viktfixering. Att självkänslan är starkt sammankopplat med vikten.

Svår sjukdom att upptäcka

De flesta bulimiker är normalviktiga. Det går alltså inte att se på en bulimiker att hen lider av en ätstörning. Därför kan sjukdomen hållas hemlig i många år.

Oftast skäms bulimikern över sin sjukdom och över hetsätningarna. Och lovar sig själv gång på gång att det aldrig ska hända igen. På grund av skammen och på grund av att de tror att de ska kunna ta sig ur sjukdomen själv väntar många med att söka hjälp.

Orsaker till bulimi

Det finns ofta flera olika orsaker som i samband leder fram till bulimi. En av dessa orsaker är oftast västvärldens skönhetsfixering om att smal är vackert.

Missnöje med kroppen, fixering vid mat och bantning kan leda till bulimi. Bantning är en utlösande faktor. De personer som har en stor impulsivitet, lider av ångest och/eller är känslomässig instabila har en större risk att drabbas. Men direkta samband är fortfarande oklara.

Behandling med samtal, läkemedel och matträning

För att bli frisk från bulimi måste personen sluta att kompensera för hetsätningarna. Alltså sluta banta, sluta träna och sluta kräkas. På så sätt kommer också hetsätningarna att avta.

Detta görs oftast i samband med terapeutiska samtal och under rådgivning och stöd från vården. Behandlingen fokuserar på att rätta till störda matvanor, men även att ta reda på orsaken och uppkomsten till sjukdomen och behandla och reda ut dessa för att på lång sikt behålla sin friskhet.

Behandlingen sker ofta i samband med antidepressiv medicin.